Algemene Voorwaarden

Alle gemaakte afspraken bij Cosmetisch Huidinstituut Dronten vallen onder de Algemene Voorwaarden (AV) van Cosmetisch Huidinstituut Dronten. Onze algemene voorwaarden zijn terug te lezen op onze website, maar u kunt ons uiteraard ook altijd vragen naar een exemplaar. Algemene Voorwaarden zijn geldig en hoeven niet ondertekend te worden. Hier in de praktijk krijgt elke nieuwe klant bij de eerste afspraak of intake een exemplaar overhandigd.

Algemene Voorwaarden Cosmetisch Huidinstituut Dronten:

1. Toepasselijkheid:
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cosmetisch Huidinstituut Dronten, gevestigd te (8253 PE) Dronten aan Het Spaarne 45 (hierna: Cosmetisch Huidinstituut Dronten), uitgebrachte aanbiedingen, verrichte en ingeplande behandelingen en verkochte producten, met expliciete uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.
b) Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverbindend zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Cosmetisch Huidinstituut Dronten zal alsdan de betreffende bepaling(en) vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk met de strekking van de onverbindende bepalingen overeenkomen.
c) De algemene voorwaarden zijn ten alle tijden op te vragen bij Cosmetisch Huidinstituut Dronten.

2. Totstandkoming van de overeenkomst:
a) De overeenkomst komt tot stand nadat de consument heeft gevraagd naar een product en/of dienst van of bij Cosmetisch Huidinstituut Dronten.

3. Verplichtingen Cosmetisch Huidinstituut Dronten:
a) Cosmetisch Huidinstituut Dronten zal haar werkzaamheden naar haar beste vermogen uitvoeren. Wij beschikken over goed en deugdelijk materiaal.
b) Cosmetisch Huidinstituut Dronten licht de consument in over de omvang van de behandelingen, de in redelijkheid te verwachten resultaten en ook mogelijke risico’s verbonden aan een behandeling. Wij vragen de consument altijd naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. De consument is niet verplicht gegevens of informatie met ons te delen (zie onze privacyverklaring). Wanneer de consument besluit om niet alle informatie met ons te delen of relevante informatie achter te houden, kan Cosmetisch Huidinstituut Dronten niet de beste resultaten garanderen of de risico’s compleet onder ogen zien.
c) Cosmetisch Huidinstituut Dronten verplicht zich te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze (onder andere) zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes zijn uitgegeven.
d) Cosmetisch Huidinstituut Dronten zal geen behandelingen of diensten verlenen die buiten de schoonheidsbranche vallen.

4. Verplichtingen consument:
a) De consument dient Cosmetisch Huidinstituut Dronten tijdig te informeren over alle informatie die redelijkerwijs van belang kan zijn voor een goede uitvoering van de behandeling en een goed advies omtrent de producten. Ook dient de consument zelf duidelijk en direct eventuele specifieke wensen kenbaar te maken, waardoor Cosmetisch Huidinstituut Dronten een zo goed mogelijk advies en behandelplan kan bieden.
b) Voor het maken van een afspraak en deze definitief te kunnen maken verplicht de consument om zijn/haar voor- en achternaam + een telefoonnummer aan Cosmetisch Huidinstituut Dronten te verschaffen. Verdere persoonsgegevens zijn niet verplicht om te verschaffen, maar kunnen bij bepaalde behandelingen wel nodig zijn. Mocht de consument weigeren om dergelijke belangrijke gegevens te verstrekken, kan het zo zijn dat de behandelingen gestaakt worden door Cosmetisch Huidinstituut Dronten (zie hierover onze privacyverklaring).
c) De consument dient zich behoorlijk te gedragen en een goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen. Wanneer dit niet het geval is mag Cosmetisch Huidinstituut Dronten de consument weigeren of de behandeling staken. De consument is alsdan verplicht de behandeling volledig te betalen.

5. Prijzen en betalingen:
a) Prijzen van behandelingen en/of producten kunnen ten alle tijden opgevraagd worden bij Cosmetisch Huidinsituut Dronten.
b) Alle prijzen worden uitgelegd in euro’s en inclusief BTW.
c) Aanbiedingen gelden gedurende de aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.
d) Betalingen dienen direct na afloop van de behandeling en/of bij verkoop van het product te worden gedaan, behoudens andersluidende afspraken. U kunt bij ons pinnen of contant betalen. Creditcards of andere betaalmiddelen kunnen wij niet accepteren. Enkel cadeaubonnen die uitgegeven zijn door Cosmetisch Huidinstituut Dronten worden geaccepteerd.

6. Aansprakelijkheid:
a) Cosmetisch Huidinstituut Dronten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de consument onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, allergieën, medicijngebruik, werkzaamheden, etc. aan Cosmetisch Huidinstituut Dronten heeft verstrekt.
b) Cosmetisch Huidinstituut Dronten is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de consument binnen ons instituut.
c) De consument betreedt Cosmetisch Huidinstituut Dronten op eigen risico.
d) Cosmetisch Huidinstituut Dronten is wel verantwoordelijk voor schade door bewuste roekeloosheid, opzet of tekortkoming van of door Cosmetisch Huidinstituut Dronten.

7. Annulering:
a) Indien de consument een behandeling wenst te annuleren of te wijzigen, meldt de consument dit zo spoedig mogelijk. De consument is gerechtigd de behandeling tot 24 uur voorafgaand de afspraak kosteloos te annuleren/wijzigen. Indien de consument de behandeling minder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak wenst te annuleren, niet op komt dagen/de afspraak vergeet of binnen minder dan 24 uur wilt wijzigen, is de consument de behandelprijs verschuldigd aan Cosmetisch Huidinstituut Dronten. Uw afspraak dient 24 uur voor het afgesproken tijdstip geannuleerd of verzet te zijn. Indien dit niet het geval is, zijn wij genoodzaakt om de behandelkosten in rekening te brengen. Met deze regeling voorkomen we dat we in onze tarieven rekening moeten gaan houden met een percentage uitval, waardoor u ten onrechte meebetaalt aan de annulering door anderen.
b) De consument ontvangt de factuur met annuleringskosten van Cosmetisch Huidinstituut Dronten en moet overgemaakt worden op het aangegeven rekeningnummer. Ook mogen de annuleringskosten bij de eerstvolgende behandeling betaald worden per pin of contante betaling. Wanneer men de annuleringskosten nog niet voldaan heeft, zullen er geen volgende behandelingen uitgevoerd worden.
c) Ook als u besluit geen gebruik meer te willen maken van de producten en/of diensten van Cosmetisch Huidinstituut Dronten, dient u de annuleringskosten alsnog te betalen.

8. Zorgverzekering:
a) Indien u als consument in aanmerking komt voor een vergoeding door uw zorgverzekering, dient u ons gegevens te verstrekken (o.a. uw Polisnummer) waarmee wij voor u een factuur in orde kunnen maken. U betaalt uw behandeling aan Cosmetisch Huidinstituut Dronten en ontvangt direct de bijbehorende factuur voor de zorgverzekering. U bent vervolgens zelf verantwoordelijk voor het indienen en afhandelen van deze factuur.
b) Cosmetisch Huidinstituut Dronten is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de declaratie van de betreffende zorgverzekeraar. Wanneer een zorgverzekering weigert uit te keren (om welke reden dan ook) kunt u het behandelbedrag niet terug krijgen van Cosmetisch Huidinstituut Dronten. U bent zelf verantwoordelijk voor het afhandelen met de zorgverzekering en wij kunnen nooit van te voren beoordelen wat of wanneer de zorgverzekering uit keert.

9. Geheimhouding en persoonsgegevens:
a) Cosmetisch Huidinstituut Dronten zal alle informatie betreffende de consument die zij verkrijgt bij de uitvoering van diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover Cosmetisch Huidinstituut Dronten ingevolge een wettelijk voorschrift hiertoe verplicht is.
b) Cosmetisch Huidinstituut Dronten kan informatie van haar klanten die benodigd zijn voor het uitoefenen van haar werkzaamheden opnemen in een klantenbestand. Hiertoe geeft u toestemming door het maken van een afspraak en door het verschaffen van de informatie (zie hiervoor onze privacyverklaring).
c) Cosmetisch Huidinstituut Dronten zal in dat kader de verplichtingen die op haar rusten op basis van de AVG-wet in acht nemen, hetgeen inhoudt dat Cosmetisch Huidinstituut Dronten de gegevens van klanten juist, nauwkeurig, toereikend en ter zake dienend gelet op de gestelde doeleinden zal behandelen en deze gegevens voor geen ander doel gebruiken dan in het kader van de weergegeven werkzaamheden (zie ook hiervoor onze privacyverklaring).

10. Klachten:
a) Wij raden u sterk aan om tekortkomingen of klachten omtrent een behandeling en/of product, dan wel onze dienstverlening in zijn algemeenheid, zo spoedig mogelijk bij Cosmetisch Huidinstituut Dronten te melden. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie of afhandeling van de klacht.
b) Cosmetisch Huidinstituut Dronten zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen op de klacht reageren. Wij verplichten ons om de klacht serieus te nemen en te onderzoeken. Mogelijke tekortkomingen zullen wij herstellen.
c) Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

12. Wijzigingen van onze algemene voorwaarden:
a) Cosmetisch Huidinstituut Dronten kan de Algemene Voorwaarden wijzigen. Wij adviseren u om deze regelmatig te bekijken. Deze wordt op onze website gepubliceerd, maar u kunt deze uiteraard ook opvragen.

Laatst gewijzigd op 01-05-2018